Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Studijní obory na SZŠ Cheb

 

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat tyto obory:

Kritéria přijímacího řízení budou na webových stránkách školy zveřejněna do 31.1. 2024. Jednotná přijímací zkouška do oborů s maturitní zkouškou se bude konat 12.4. 2024 (1.termín), 15.4. 2024 (2. termín). 13.10.2023 RNDr. Jana Kabelková, zástupce ředitele

Praktická sestra 53-41-M/03 pětileté dálkové studium

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Absolvent získá odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče. Bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a pod odborným vedením všeobecné sestry, lékaře nebo zubního lékaře poskytuje specializovanou ošetřovatelskou péči.  Podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

SPOLEČNÁ ČÁST:                                               PROFILOVÁ ČÁST:

PÍSEMNÁ – ČJ, CIJ nebo MAT                                 Český jazyk a literatura

                                                                                                          Cizí jazyk

                                                                                                          Ošetřovatelská péče v klinických oborech

                                                                                                          Ošetřování nemocných

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních lůžkového i ambulantního typu jako např. v nemocnicích, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických, odborných lékařů i zubařů, také v domácí ošetřovatelské péči, v lázeňství, v jeslích a stacionářích pro děti. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, a Provozování solárií dle přílohy č. 2  Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Zkrácené studium v oboru Všeobecná setra titul DiS. na vyšších odborných školách. Studium na vysokých školách různého zaměření.

 


Praktická sestra 53-41-M/03

Praktická sestra

53-41-M/03 čtyřleté denní studium

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Absolvent získá odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče. Bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a pod odborným vedením všeobecné sestry, lékaře nebo zubního lékaře poskytuje specializovanou ošetřovatelskou péči.  Podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

SPOLEČNÁ ČÁST:                                                 PROFILOVÁ ČÁST:

PÍSEMNÁ – ČJ, CIJ nebo MAT                                  Český jazyk a literatura

                                                                                                           Cizí jazyk

                                                                                                           Ošetřovatelská péče v klinických oborech

                                                                                                         Ošetřování nemocných

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních lůžkového i ambulantního typu jako např. v nemocnicích, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických, odborných lékařů i zubařů, také v domácí ošetřovatelské péči, v lázeňství, v jeslích a stacionářích pro děti. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, a Provozování solárií dle přílohy č. 2  Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Zkrácené studium v oboru Všeobecná setra titul DiS. na vyšších odborných školách. Studium na vysokých školách různého zaměření.

NABÍDKA ŠKOLY:

 • Prospěchové stipendium
 • Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na dm@szsavoscheb.czč. +420 774 001 886
 • Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP
 • Možnost pracovního uplatnění a studia v zahraničí.
 • Stravování v budově školy
 • Sportovní vyžití – posilovna, tělocvična

 


 

Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04

Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04 čtyřleté denní studium

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Poskytování léčebně rehabilitační péče pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny. Možnost provozování živnosti.

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

SPOLEČNÁ ČÁST:                                                 PROFILOVÁ ČÁST:

PÍSEMNÁ – ČJ, CIJ nebo MAT                                  Český jazyk a literatura

                                                                                                          Cizí jazyk

                                                                                                          Fyzikální terapie

                                                                                                         Masáže

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Je schopen provádět pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury. Absolvent je způsobilý vykonávat povolání masér ve zdravotnictví a získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Masérské, rekondiční a regenerační služby dle přílohy č. 2  Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Na vyšších odborných a vysokých školách. V současné době je široká nabídka k získání další specializace ve zdravotnictví a sociálních službách (všeobecná sestra, záchranář, dentální hygienista, farmaceutický asistent, ortotik - protetik, ergoterapeut, fyzioterapeut, FTVS – trenér, sportovní a kondiční specialista aj.).

NABÍDKA ŠKOLY:

 • Prospěchové stipendium
 • Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na dm@szsavoscheb.czč. +420 774 001 886
 • Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP
 • Možnost pracovního uplatnění a studia v zahraničí.
 • Stravování v budově školy
 • Sportovní vyžití – posilovna, tělocvična

 

Sociální činnost 75-41-M/01

Sociální činnost

75-41-M/01 čtyřleté denní studium

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Poskytování přímé pomoci klientům sociálních služeb, provádění základní výchovné nepedagogické činnosti podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

SPOLEČNÁ ČÁST:                                                 PROFILOVÁ ČÁST:

PÍSEMNÁ – ČJ, CIJ nebo MAT                                  Český jazyk a literatura

                                                                                                          Cizí jazyk

                                                                                                          Sociální pomoc

                                                                                                         Přímá péče a osobní asistence

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Uplatnění v pobytových, ambulantních a terénních zařízení sociálních služeb, zajištění pomoci všem věkovým kategoriím v zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, v poskytování výchovné nepedagogické činnosti pro děti i dospělé, v nadacích, charitativních organizací, poskytování přímé péče a osobní asistence klientům a v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2  Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Na vyšší odborné škole, obor Sociální práce, která je součástí naší školy, na jiných vysokých nebo vyšších odborných školách, například sociální práce, speciální pedagogika, andragogika.

NABÍDKA ŠKOLY:

 • Prospěchové stipendium
 • Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na dm@szsavoscheb.czč. +420 774 001 886
 • Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP
 • Možnost pracovního uplatnění a studia v zahraničí.
 • Stravování v budově školy
 • Sportovní vyžití – posilovna, tělocvična

 

SOšetřovatel 53-41-H/01

Ošetřovatel

53-41-H/01 tříleté denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

ODBORNÁ

Písemná

Praktická

Ústní

Dokladem o získání vzdělání je výuční list

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Uplatnění ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích (interní, chirurgická, dětská oddělení aj.) nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a v zařízeních pro seniory a hospicích. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2  Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Střední odborné školy ukončené maturitní zkouškou v denní, dálkové, večerní nebo kombinované formě vzdělávání, vzdělávací akce v systému celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky.

NABÍDKA ŠKOLY:

 • Prospěchové stipendium
 • Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na dm@szsavoscheb.czč. +420 774 001 886
 • Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP
 • Stravování v budově školy, sportovní vyžití – posilovna, tělocvična

 

Studijní obory

22.ledna 2024

Praktická sestra 53-41-M/03

Mgr. Miroslav Jurič  |   Studijní obory

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Absolvent získá odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče. Bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a pod odborným vedením všeobecné sestry, lékaře nebo zubního lékaře poskytuje specializovanou ošetřovatelskou péči.  Podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

22.ledna 2024

Ošetřovatel 53-41-H/01

Mgr. Miroslav Jurič  |   Studijní obory

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

22.ledna 2024

Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04

Mgr. Miroslav Jurič  |   Studijní obory

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Provádět činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny.

20.října 2020

Sociální činnost 75-41-M/01

Mgr. Miroslav Jurič  |   Studijní obory


ODBORNÉ KOMPETENCE:

Poskytování přímé pomoci klientům sociálních služeb, provádění základní výchovné nepedagogické činnosti podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času.

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 22. července 2024
a svátek má Magdaléna.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

 • Školní řád
 • Žádost o ukončení studia
 • Žádost o uvolnění z vyučování
 • Položka

Kontakty