Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Podmínky a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025

 

 1. Obory středního vzdělávání s maturitou a počty přijímaných uchazečů: 

Denní forma vzdělávání

-praktická sestra: 53-41-M/03-60 uchazečů 

- masér ve zdravotnictví: 53-41-M/04 - 15 uchazečů 

- sociální činnost: 75-41-M/01-15 uchazečů 

 

 2. Obory středního vzdělávání s výučním listem a počty přijímaných uchazečů: 

Pro školní rok 2024/25 obor ošetřovatel neotvíráme. 

3. Podmínky přijímacího řízení: 

a)

Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole řediteli školy do 20. 2. 2024. Přihlášku je možné podat elektronicky v on-line systému nebo podáním výpisu vytištěného z on-line systému nebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami. Bližší informace na webové stránce: www.prihlaskynastredni.cz 

b)

Uchazeči do vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou budou v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rámci 1. kola přijímacího řízení podrobeni centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a matematiky (dále jen JPZ). Uchazečům bude zaslána pozvánka k vykonání přijímací zkoušky. 

c)

Na každé přihlášce musí být lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče studovat zvolený obor. V případě sporné zdravotní způsobilosti může škola požádat o vyjádření ke zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor poskytovatele pracovně-lékařských služeb školy, a to po podání přihlášky, ale před konáním přijímacího řízení. 

Uchazeč je povinen při zahájení studia předložit potvrzení o stavu imunity proti virové hepatitidě B (buď očkovací průkaz s platným očkováním, nebo výsledek vyšetření hladiny protilátek proti HBsAg přesahující 10 IU/litr nebo potvrzení od lékaře, že uchazeč prodělal onemocnění virovou hepatitidou B).

 

4. Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro uchazeče do vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou - denní forma vzdělávání: 

a)

Uchazeči do vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou budou v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. podrobeni jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a matematiky (JPZ) 

Konání přijímací zkoušky: 

Řádný termín:

12. dubna 2024 - 1. termín 

15. dubna 2024 - 2. termín 

Náhradní termín:

29. dubna 2024-1. termín

30. dubna 2024-2. termín (pouze pro případ závažné a omluvené nepřítomnosti v řádném termínu) 

b)

Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60i zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

- podle výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ) 

- podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

c)

 V každém testu JPZ (M i ČJ) lze získat maximálně 50 bodů, celkem 100 bodů. Za chybné odpovědi se body neodečítají. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Minimální hranice. úspěšnosti není stanovena. Podíl jednotné přijímací zkoušky bude činit 80 % celkového hodnocení. 

d)

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (průměr průměrů ze základní školy - 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání) bude zohledněno 20 % (nejvyšší možný počet bodů je 25) a obodováno dle následující tabulky. Do hodnocení vysvědčení se nezahrnuje vysvědčení ze 2. pololetí školního roku 2019/20. Předloží-li žák takové vysvědčení, bude se duplicitně započítávat hodnocení na vysvědčení z 1. pololetí školního roku 2019/20. 

 

Průměr ZŠ

Body

Průměr ZŠ

Body

Průměr ZŠ

Body

1,00 – 1,50

25

1,91 – 2,00

15

2,41 – 2,50

5

1,51 – 1,60

23

2,01 – 2,10

13

2,51 – 2,60

3

1,61 – 1,70

21

2,11 – 2,20

11

2,61 – 2,70

1

1,71 – 1,80

19

2,21 – 2,30

9

2,71 – 5,00

0

1,81 – 1,90

17

2,31 – 2,40

7

 

 

 

e)

Uchazeči, kteří mají na vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku nebo v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku sníženou známku z chování, nesplnili kritéria přijímacího řízení a nemůžou být přijati. 

f)

V případě stejného bodového zisku v celém hodnocení (přijímací zkouška, vysvědčení) bude rozhodovat výsledek z jednotného testu. Pokud i v tomto případě bude dosaženo dvěma či více uchazeči stejného bodového zisku, bude rozhodovat hodnocení z předchozího vzdělávání: pro obory praktická sestra a masér ve zdravotnictví hodnocení z přírodopisu (biologie), pro obor sociální činnost hodnocení z občanské nauky. V případě opětné shody rozhoduje hodnocení z českého, dále pak z cizího jazyka. Ve všech případech se jedná o známky z 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. 

g)

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude přihlédnuto k doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč přiloží k přihlášce. 

h)

Uchazeči (podle § 20 odst. 4 školského zákona), kteří plnili školní docházku v zahraničí a nemohou doložit vysvědčení za předchozí vzdělávání, uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR, a uchazeči, kteří nebyli hodnoceni v prvním pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky, se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto rozhovoru může uchazeč získat maximálně stejný počet bodů, kolik mohou získat uchazeči za výsledky přechozího vzdělávání. Ředitel školy pro hodnocení výsledků JPZ cizinců, kteří nekonají zkoušku z ČJL podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí na základě redukovaného hodnocení. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z ČJL. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60j školského zákona. 

i)

Cizinci podle § 20 odst. 4 školského zákona a podle § 1 odst. 1 lex Ukrajina se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec podle § 1 odst. 1 lex Ukrajina má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 lex Ukrajina. 

Ústní zkouška/rozhovor má tři části: řízený rozhovor, čtení s porozuměním a popis obrázku. Uchazeč může z každé části zkoušky získat maximálně 5 bodů. Celkový počet bodů za ústní zkoušku je tedy 15. Hodnocení ústní zkoušky je uspěl nebo neuspěl. Aby uchazeč uspěl, je nutné získat v každé části zkoušky minimálně 1 bod a v součtu za všechny části zkoušky minimálně 8 bodů. Ústní zkouška/rozhovor se koná dne 12. 4. 2024 nebo 15. 4. 2024, náhradní termín 29. 4. 2024. Další termín pro uchazeče, kteří konají JPZ v jiných školách: 16. 4.2024, 2. 5.2024. 

j)

Cizinci (podle § 20/4 školského zákona, podle § 1 odst. 1 lex Ukrajina), kteří nekonali přijímací zkoušku z ČJ a u nichž byla znalost ČJ prověřena rozhovorem s výsledkem neuspěl, nesplnili kritéria přijímacího řízení a nebudou přijati. 

 

5. Průběh přijímacího řízení: 

Uchazečům budou přidělena registrační čísla, přijímací řízení tedy bude probíhat podle zákona o ochraně osobních dat pod čísly, nikoli pod jmény. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v seznamech podle oborů vzdělávání na webových stránkách školy a na úřední desce ředitele školy. 

Druhé, eventuálně další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že počet přijatých žáků nedosáhne stanoveného záměru. 

V Chebu dne 15. 1. 2024 

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy


Dokumenty

Originálrozhodnutí „Podmínky akritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 „


Dokumenty ke stažení

 Praktická sestra - Čtyřleté denní studium - 53-41-M/03

Informace pro lékaře:     ONZP_PS_Info_pro_lekare

Lékařský posudek:         ONZP_PS_Posudek

 

Masér ve zdravotnictví - Čtyřleté denní studium - 53-41-M/04

Informace pro lékaře:    ONZP_MZ_Info_pro_lekare

Lékařský posudek:        ONZP_MZ_Posudek

 

Sociální činnost - Čtyřleté denní studium - 75-41-M/01

Informace pro lékaře:    ONZP_SC_Info_pro_lekare

Lékařský posudek:        ONZP_SC_Posudek

 

Přijímací řízení

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 21. června 2024
a svátek má Alois.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty