Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.

Opatření se týká všech žáků a studentů naší školy včetně dálkové formy vzdělávání.

Úkoly žákům a studentům jsou učiteli předávány přes "Katedru".

Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Opatření platí do odvolání.

Informace o dalších opatřeních budou žákům předávány Školou on line "Katedrou" a na webových stránkách školy.  

Informace k maturitní zkoušce

1. Pozvánky k písemné části MT byly žákům zaslány mailem. Pokud si někdo nemůže pozvánku vytisknout, vyzvedne si ji u třídní učitelky. Žáci též potvrdí podpisem, že přihlášku obdrželi.

2. Do 31. 3. musí maturující žáci odevzdat svým vyučujícím CJL individuální seznamy četby k ústní maturitní zkoušce z CJL. Žáci, kteří zkoušku opakují, odevzdají seznam Mgr. Jaškové. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (Vyhláška č. 177/209 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, část druhá, § 6, odst. 3).

Mgr. Jitka Jašková 15. 3. 2016